Årsverk i psykisk helsevern

Det har samlet sett vært en økning i personellinnsatsen på 1,4 prosent fra 2003 til 2004. Økningen er sterkere for tjenester til barn og unge (2,7 prosent) enn til tjenester for voksne (1,2 prosent). Helse Øst har hatt en svak nedgang i personellinnsatsen overfor barn og unge, men innsatsen overfor voksne har vært konstant. Alle de øvrige regioner har hatt vekst i personellinnsatsen, sterkest i Helse Nord med 4 prosent.

Årsverk i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Regionale helseforetak. Absolutte tall og prosent endring fra 2003 til 2004.

RHF

Årsverk for barn og unge

Årsverk for voksne

Årsverk samlet

2004

Prosent endring fra 2003

2004

Prosent endring fra 2003

2004

Prosent endring fra 2003

Helse Øst RHF1

1 180

-0,7

6 037

0,1

7 218

-0,1

Helse Sør RHF2

522

2,5

2 694

1,5

3 216

1,6

Helse Vest RHF

569

5,3

3 127

2,1

3 696

2,6

Helse Midt-Norge RHF

368

5,8

2 011

0,9

2 378

1,6

Helse Nord RHF

394

7,0

1 546

3,5

1 940

4,2

Modum Bad3

 

 

170

3,4

170

3,4

Totalt

3 033

2,7

15 585

1,2

18 619

1,4

 

Datakilde: SSB
1) Utviklingstallene er korrigert for et psykiatrisk ungdomsteam (9,5 årsverk) som fra 2004 ble overført fra tjenester for voksne til russektoren, samt en spesialavdeling med 27,5 årsverk, som fra 2004 ble overført fra tjenester for barn og unge til tjenester for voksne (uten at avdelingens funksjon ble endret).
2) Utviklingstallene er korrigert for 51 årsverk som fra 2004 ble overført til russektoren (uten endring i oppgaver).
3) Modum Bads nervesanatorium er en privat institusjon uten tilknytning til regionale helseforetak. Poliklinikken rapporterer fra 2003 under Helse Sør.

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |