Døgnplasser i psykisk helsevern

Tallet på døgnplasser for barn og unge holdt seg stabilt fra 2003 til 2004. Plasstallet ble redusert med 14 prosent i Helse Nord, mens Helse Vest hadde en økning på syv prosent. Deler av nedgangen i Helse Nord skyldes midlertidig stenging av en avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Totalt var det 331 døgnplasser for barn og unge i 2004. I tjenestene for voksne fortsatte nedgangen fra tidligere år. Fra 2003 til 2004 ble tallet på døgnplasser redusert med to prosent. Nedgangen var størst i Helse Vest og i Helse Sør. I de øvrige regioner holdt tallene seg relativt stabilt. Det er nå 5169 døgnplasser for voksne.

Døgnplasser i psykisk helsevern. Samlet og fordelt etter målgruppe. Antall og prosentvis endring fra foregående år. Regionale helseforetak. 2004.

RHF

Døgnplasser barn og unge

Døgnplasser voksne

Døgnplasser totalt

2004

Prosent endring fra 2003

2004

Prosent endring fra 2003

2004

Prosent endring fra 2003

Helse Øst RHF1

155

-1

1 985

0

2 140

0

Helse Sør 2

51

2

849

-5

900

-5

Helse Vest RHF

58

7

1 127

-7

1 185

-6

Helse Midt-Norge RHF

37

0

667

3

704

3

Helse Nord RHF

30

-14

424

-1

454

-2

Modum Bad3

 

 

117

0

117

0

Totalt

331

-1

5 169

-2

5 500

-2

 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse
1) Utviklingstallene er korrigert for en spesialavdeling med fire plasser som fra 2004 ble overført fra tjenester for barn og unge til tjenestene for voksne (uten at avdelingens funksjon ble endret).
2) To avdelinger med til sammen 19 døgnplasser, som tidligere rapporterte under psykisk helsevern for voksne, rapporterer fra 2004 under russektoren. Disse avdelingene er trukket ut ved beregningen av endringstallene fra 2003 til 2004.
3) Modum Bads nervesanatorium er en privat institusjon uten tilknytning til regionale helseforetak.

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |