Døgnplasser
Tabellene presenterer tall for regional fordeling av døgnplassene i det psykiske helsevernet, for henholdsvis barn og unge, voksne og totalt.

Begrepet «døgnplasser» er målt som antall døgnplasser i drift ved utgangen av året. Tallet på døgnplasser er ikke identisk med kapasitet. Den vil avhenge av de personellressursene som står bak hver plass, og av måten plassene blir brukt på. 

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |