Bruk av tjenester for voksne - befolkningsbaserte rater

Det er fortsatt forskjeller mellom regionene i tilgjengeligheten til tjenestene, målt ved antall døgnopphold og konsultasjoner. Mens region Nord hadde 156 opphold per 10 000 innbyggere 18 år og eldre, var dekningen i region Øst 121. Mens region Sør hadde 2400 konsultasjoner per 10 000 voksne, var dekningen i region Vest 1840. Regionen med best dekning har i begge tilfelle cirka 30 prosent større kapasitet enn regionen med lavest dekning.

Døgnopphold, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner per 10 000 innbyggere 18 år eller eldre. Etter pasientenes bostedsregion1). Psykisk helsevern for voksne. 2004.

Bostedsregion

Døgnopphold

Oppholdsdøgn innb

Polikliniske konsultasjoner1

Per 10000

Pst av lands-gjennom-snittet

Per 10000

Pst av lands-gjennom-snittet

Per 10000

Pst av lands-gjennom-snittet

Helseregion Øst

121

93

4 881

107

2250

104

Helseregion Sør

134

103

3 876

85

2412

112

Helseregion Vest

133

103

5 445

119

1840

85

Helseregion Midt-Norge

124

96

3 860

84

1986

92

Helseregion Nord

156

120

4 149

91

2201

102

Totalt

130

100

4 583

100

2157

100

 

Datakilde: SSB og NPR
1)Polikliniske konsultasjoner er fordelt etter poliklinikkens tilknytning.

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |