Bruk av tjenester for voksne - antall opphold, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner
I 2004 ble det gjennomført nær 760 000 polikliniske konsultasjoner i det psykiske helsevernet for voksne, en økning på nær ni prosent fra året før. Utviklingen fortsetter også i retning av flere, men kortere institusjonsopphold, selv om veksten er lavere enn foregående år.

Antall opphold økte med tre prosent til drøyt 45 700, på tross av en fortsatt nedgang på tre prosent i antall oppholdsdøgn. Størst økning i antall opphold var det i regionene Sør (åtte prosent) og Øst (fire prosent). Bare Helse Vest hadde nedgang i antall opphold (to prosent ned).

Regionene Sør, Vest og Midt-Norge hadde alle mellom fire og seks prosents nedgang i antall oppholdsdøgn. Helse Nord var eneste region med økning i antall opphold (tre prosent).

Døgnopphold, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner i det psykiske helsevernet for voksne. Etter pasientenes bostedsregion1). Sykehus og andre døgninstitusjoner. 2004.

Bostedsregion

Døgnopphold

Oppholdsdøgn

Polikliniske konsultasjoner1

2004

Pst endring fra 2003

2004

Pst endring fra 2003

2004

Pst endring fra 2003

Helseregion Øst

15 552

4,4

626 058

-2,7

288 560

11,1

Helseregion Sør2

9 154

8,2

265 787

-4,0

165 403

4,8

Helseregion Vest

9 438

-1,9

385 098

-5,0

130 110

5,2

Helseregion Midt-Norge

6 096

-0,1

189 430

-5,9

97 446

8,4

Helseregion Nord

5 481

2,5

146 018

3,0

77 460

13,8

Totalt

45 721

2,9

1 612 392

-3,4

758 979

8,5

 

Datakilde: SSB og NPR
1) Polikliniske konsultasjoner er fordelt etter poliklinikkens tilknytning.
2) Utviklingstallene er korrigert for to avdelinger som fra 2004 rapporterer under russektoren uten at avdelingenes funksjon er endret.

 

 

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |