Barn og unge i psykisk helsevern - i prosent av befolkningen
På nasjonalt nivå får 3,6 prosent av barne- og ungdomsbefolkningen et behandlingstilbud i psykisk helsevern for barn og unge i 2004.

Det er store forskjeller på hvor mange som mottar behandling, både mellom helseregionene og innad i regionene. Mens 5,1 prosent av barn og ungdom er under behandling i Helseregion Nord, mottar 3 prosent et behandlingstilbud i Helseregion Vest.

Opptrappingsplanens mål om å nå fem prosent av barne- og ungdomsbefolkningen er dermed nådd i Helseregion Nord.

Antall behandlede pasienter i prosent av befolkningen under 18 år. Etter pasientens bostedsregion og omsorgsnivå. Psykisk helsevern for barn og unge. 2004.

Bostedsregion

Poliklinisk behandling

Dag- og døgnbehandling

Pasienter samlet

Prosent pasienter

Pst av lands-gjennom-snittet

Prosent pasienter

Pst av lands-gjennom-snittet

Prosent pasienter

Pst av lands-gjennom-snittet

Helseregion Øst

3,4

98

0,3

113

3,6

100

Helseregion Sør

3,7

107

0,2

95

3,8

106

Helseregion Vest

2,9

84

0,2

79

3,0

83

Helseregion Midt-Norge

3,1

89

0,2

98

3,2

89

Helseregion Nord

4,9

142

0,3

109

5,1

140

Totalt

3,5

100

0,2

100

3,6

100

 

Datakilde: NPR
1) Det knytter seg usikkerhet til kvaliteten på data for døgn- og dagvirksomheten for 2003 og 2004. Derfor presenteres ikke prosent endring fra 2003 til 2004 på helseregionnivå.
2) Antall pasienter samlet sett er lavere enn sum polikliniske pasienter og pasienter med dag/døgnbehandling fordi enkelte pasienter mottar både poliklinisk og dag/døgnbehandling.
3) For Helseregion Midt-Norge benyttes estimerte 2003- og 2004-tall for Sykehuset Levanger BUP avdeling etter avtale med institusjonen. Se vedlegg 2 for nærmere beskrivelse. Videre er det knyttet usikkerhet i forhold til kvaliteten på data for Sykehuset Namsos BUP.
4) Stokmarknes BUP og BUP poliklinikk Tromsø har ikke rapportert data for 2003. Det benyttes derfor gjennomsnittstall av 2002- og 2004-tall for disse institusjonene under Helseregion Nord ved beregning av prosent endring fra 2003.
5) Totalt mangler 30 pasienter opplysninger om bosted og kan dermed ikke fordeles etter bostedsregion. Disse pasientene er inkludert i totaltall for 2004.

 

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |