Utvikling i Psykisk helsevern for voksne

2 300 nye årsverk
Målet om 2 300 nye årsverk til psykisk helsevern for voksne er snart nådd på nasjonalt nivå. Utviklingen fra 2002-2003 har gått i retning av utjevning, med en svak nedgang i en relativt godt bemannet region (Helseregion Øst) og oppgang i de svakest bemannede regionene (Midt-Norge og Sør). Dersom denne utviklingen fortsetter, vil sannsynligvis alle regionene etter hvert nå dette bemanningsmålet.

Kompetanseheving
Nasjonalt har man allerede, og med god margin, oppnådd målet om 72 prosent økning i kvalifisert personell i forhold til målet om en økning på 2 300 årsverk totalt til psykisk helsevern for voksne i løpet av planperioden. Selv om forskjellene mellom regionene totalt sett har økt litt, var forskjellene i utgangspunktet små. Det er sannsynlig at alle regionene vil oppnå målet.

Bemanning per døgnplass ved DPS
Antall årsverk per døgnplass har økt betydelig. Spesielt gjelder dette blant fagpersonell, som har økt fra 1,9 årsverk per døgnplass i 1998 til 2,8 årsverk i 2003. I utgangspunktet var de fem helseregionene relativt forskjellige når det gjelder bemanning per døgnplass i DPS. Samtidig som bemanningen har økt relativt mye i hver region, har det skjedd en utjevning mellom regionene gjennom perioden.

Økning til 2 040 døgnplasser i DPS
Nasjonalt ligger man godt an til å nå det opprinnelige målet om 2 040 nye døgnplasser i DPS, og også ny målsetting om omlag 2 420 nye døgnplasser innen 2008. Til tross for omfattende utjevning mellom regionene er forskjellene fremdeles relativt store, med Helseregion Nord og Sør langt over de øvrige regionene i døgnplassdekning.

Antall polikliniske konsultasjoner
Målsettingen om 220 000 flere polikliniske konsultasjoner i løpet av planperioden er allerede nådd med god margin. Alle helseregionene har hatt en omfattende økning, og en svært lik vekst. Unntaket er Helseregion Sør, som har hatt en kraftigere vekst, og som for 2003 ligger noe høyere enn de andre regionene i antallet polikliniske konsultasjoner.

Poliklinisk produktivitet
Innen psykisk helsevern for voksne har produktivitetsmålet vært antall konsultasjoner per behandler per virkedag (230 dager). I 1998 var produktiviteten på 1,69 for landet. Med en målsetting om 50 prosent økning vil dette si om lag 2,5 konsultasjoner per behandler.
Ingen av helseregionene har nådd målet. Regionene har vært relativt stabile gjennom perioden, med unntak av Helseregion Vest, og dels også Midt-Norge som hadde en relativt kraftig nedgang i produktiviteten fram til og med 2002. Alle helseregionene har hatt vekst fra 2002-2003. I særlig grad gjelder dette Helseregion Midt-Norge. Når vi beregner konsultasjoner per virkedag (basert på gjennomsnittlig endring i perioden 1998-2003), finner vi at Helseregion Sør ligger best an til å nå målet, tett fulgt av Helseregion Midt-Norge.

Tilbake til forrige side

Publisert 31. mai 2005

                © SAMDATA 2007    |