Psykisk helsevern etter fem år med Opptrappingsplanen
Etter fem år med Opptrappingsplan for psykisk helse, er det fortsatt store regionale forskjeller i tilbudet, viser en ny rapport fra SINTEF Helsetjenesteforskning.

Rapporten viser hvor langt hver av helseregionene er kommet i forhold til de målene som er satt i Opptrappingsplanen for psykisk helse. I tillegg beskrives utviklingen i regionene når det gjelder nivået på øremerkede tilskudd, utgiftsnivå og egenfinansiering innen psykisk helsevern.

Les sammendraget av rapporten.

DEL I
Deskriptiv analyse av utvikling og måloppnåelse i helseregionene, 1998-2003

DEL II
Effekter av øremerkede tilskudd

Publisert 31. mai 2005

                © SAMDATA 2007    |