Utvikling i Psykisk helsevern for barn og unge

Døgnplasser
På nasjonalt nivå har man kun oppnådd 18 prosent økning i døgnplasstilbudet for barn og unge. Målet er 50 prosent økning. Helseregion Midt-Norge, Vest og Sør har mye lavere døgnplassdekning enn Øst og Nord. Dersom likhet mellom regionene er en målsetting må man i resten av perioden være spesielt oppmerksom på dette store skillet mellom regionene.

Poliklinisk fagpersonell
Det har gjennom hele perioden vært en vesentlig økning i fagpersonell ved alle helseregionene. Med unntak av Helseregion Nord, har det skjedd en utjevning mellom de øvrige regionene. Det er grunn til å tro at samtlige regioner har oppnådd målet vedrørende økt fagpersonell til poliklinisk virksomhet, slik det er definert i Opptrappingsplanen.

Poliklinisk produktivitet
På landsbasis har man oppnådd målet om 50 prosents økning med en god margin. Disse tallene inkluderer samtlige tiltak overfor barn og unge – både der hvor pasienten eller foresatte er til stede, og øvrige tiltak med ulike samarbeidsparter uten pasientens tilstedeværelse. Antall registrerte tiltak per virkedag hvor pasienten er til stede, her referert til som ”direkte tiltak”, var 0,78 i 1998 og 1,10 i 2003, og utgjør en økning på 42 prosent. For å oppnå en økning på 50 prosent må tallet opp i 1,68 per fagansatt. Når vi beregner antall direkte tiltak (basert på gjennomsnittlig endring i perioden 1998-2003), finner vi at tre av regionene vil oppnå målet om lag 1,68 innen 2008. Helseregion Midt-Norge og Nord vil imidlertid ligge et stykke fra måloppnåelse med eksisterende endringstakt. Når det gjelder Helseregion Midt-Norge hadde imidlertid regionen en svært bratt vekstkurve det siste året. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil man være i stand til å nå målet om 1,68 tiltak innen 2008.

Hjelp til 5 prosent av barn og unge
Ennå er man langt fra å oppnå målet om å kunne tilby hjelp til 5 prosent av barn og unge. På landsbasis hadde man i 2003 oppnådd en dekning på 3,1 prosent – en vekst på 1,1 prosentpoeng fra 1998. Det er imidlertid stor forskjell mellom regioner. Helseregion Nord ikke er langt fra å oppnå målet om å kunne gi behandling til 5 prosent av barn og unge. Forskjellene har ikke utjevnet seg når vi ser på hele perioden. Veksten har imidlertid skutt fart det siste året blant de regionene som lå dårligst an.

Tilbake til forrige side

Publisert 1. juni 2005

                © SAMDATA 2007    |