Utgifter og finansiering i regionene før og etter sykehusreformen

Driftsutgiftene til psykisk helsevern, både for barn og unge og voksne, har økt i alle regionene i løpet av Opptrappingsplanperioden.

For tjenester til barn og unge er veksten, for samtlige regioner utenom region Øst, klart større i årene etter sykehusreformen (2002-2003), enn i de siste årene med fylkeskommunalt eierskap.

Det samme er tilfelle for tre av de fem regionene når det gjelder utgiftene til tjenester rettet mot voksne, nærmere bestemt regionene Sør, Midt-Norge og Nord. De regionale forskjellene er ikke blitt redusert for perioden samlet sett.

Det er fortsatt store forskjeller i utgiftsnivå mellom regionene både for tjenester for voksne, og i enda større grad, tjenester for barn og unge. Barn og unge er, i tråd med føringene i Opptrappingsplanen, blitt prioritert i perioden, i særlig grad etter at de regionale helseforetakene overtok ansvaret.

Tilbake til forrige side

Publisert 1. juni 2005

                © SAMDATA 2007    |