Antall ventende i helseregionene
Mens det de siste fem årene har vært en nedgang i antall pasienter som venter på behandling, er det en økning i antall pasienter som venter på behandling ved somatiske sykehus ved utgangen av 1. tertial 2005 sammenlignet med samme periode i 2004.

Tall fra nettstedet til Norsk Pasientregister (NPR) viser at det er 189 335 ventende pasienter ved utgangen av 1. tertial 2005, hvilket indikerer en økning fra 1. tertial 2004 på fem prosent. I figuren fremgår antall ventende per 1000 innbyggere for befolkningen i den enkelte helseregion per 1. tertial 2002-2005.

Figuren viser at det er færrest ventende blant befolkningen i helseregion Øst og flest ventende i helseregion Nord per 1. tertial 2005, henholdsvis 32 og 67 ventende per 1000 innbyggere. Dette bildet tilsvarer situasjonen i 2003 og 2004. For de øvrige helseregionene er antallet ventende i forhold til befolkningstallet relativt likt ved utgangen av 1. tertial 2005.

Behandling hos private avtalespesialister og ved private sykehus er ikke inkludert i tallene. Årsaken er at private sykehus og avtalespesialister ikke rapporterer ventelistedata til NPR. Dette må tas i betraktning ved sammenligninger av behandlingsrater for befolkningen i ulike deler av landet.

Antall ventende per 1000 innbyggere, per 1. tertial 2002-2005 etter pasientens bostedsregion(1).

 

Kilde: NPR

1) Sykehuset Vestfold HF og Haugesund sjukehus leverte ikke ventelistedata 1. tertial 2003. Det er derfor ikke presentert tall for helse¬region Sør og Vest for dette tertialet.    

Publisert 5. desember 2005

                © SAMDATA 2007    |