Antall DRG-opphold - RHF
På landsbasis økte det samlede antall opphold fra 2003 til 2004 med i underkant av fire prosent, mens antall korrigerte opphold økte med under to prosent. Indeks for pasientsammensetning gikk ned fra 1,01 i 2003 til 0,99 i 2004. Den gjennomsnittlige pasienten var dermed noe mindre ressurskrevende i 2004 enn året før, og det skyldes mange flere dagbehandlinger i 2004.

I alle regioner økte det samlede antall opphold fra 2003 til 2004. Sterkest økning i samlet antall opphold var det i Helse Vest, med en økning på seks prosent. Helse Nord økte samlet antall opphold med 1,3 prosent, og er den regionen med svakest økning.

Når det gjelder antall korrigerte opphold, observeres det en økning i alle helseregioner med unntak av Helse Nord. Økningen i antall korrigerte opphold er lavere enn økningen i det samlede antall opphold. Årsaken er at indeks for pasientsammensetning i 2004 gjennomgående går ned i alle regioner i forhold til 2003.

Antall korrigerte opphold, samlet antall opphold og indeks for pasientsammensetning for 2004, samt endring fra 2003 til 2004. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak

Korrigerte 1

Samlet antall opphold2

Indeks for 3

Nivå

Prosent endring

Nivå

Prosent endring 2003-04

Nivå

Nivå

Helse Øst RHF

380 469

1,7

378 556

4,8

1,04

1,01

Helse Sør RHF

327 839

1,9

328 379

2,7

1,01

1,00

Helse Vest RHF

237 314

2,6

245 010

6,0

1,00

0,97

Helse Midt-Norge RHF

172 924

2,0

172 388

2,7

1,01

1,00

Helse Nord RHF

126 862

-0,2

133 784

1,3

0,96

0,95

Totalt

1 245 408

1,8

1 258 117

3,8

1,01

0,99

1) Antall korrigerte opphold beregnes ved hjelp av DRG-systemet. Se vedlegg 5.
2) Samlet antall opphold er lik summen av antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene)
3) Indeks for pasientsammensetning er forholdet mellom antall korrigerte opphold og samlet antall opphold.

Publisert 22. november 2005

                © SAMDATA 2007    |