Andel forskjellige typer opphold - RHF
Andel døgnopphold av samlet antall opphold har gått ned fra 66,2 i 2003 til 64,9 i 2004.

Det har vært en nedgang i døgnopphold for alle regionale helseforetak. Dette har sammenheng med en økning i antall dagbehandling, da disse innehar en stadig større andel av samlet antall opphold. Helse Sør skiller seg ut med en vesentlig lavere andel døgnopphold enn de andre RHF-ene (60,8 prosent), og det var også tilfellet i 2003.

Av det samlede antall opphold går andel langtidsopphold på landsbasis ned fra 5,3 til 4,9 i 2004. Dette resultatet finner vi i alle RHF-ene, men det var i Helse Vest at andel langtidsopphold går mest ned med en reduksjon fra 6,3 til 5,4 prosent av oppholdene.

Helse Vest og Helse Midt-Norge hadde i 2003 den høyeste andel langtidsopphold av RHF-ene, og i 2004 var det Helse Midt-Norge som har høyeste andel langtidsopphold av alle opphold.

Andel langtidsliggedager går svakt ned i forhold til 2003, og i 2004 var 9,6 prosent av liggedagene liggedager over trimpunkt. I Helse Midt-Norge er over 12 prosent av liggedagene knyttet til liggedager over trimpunkt, mens den tilsvarende andelen i Helse Sør er 8,3. Andel langtidsliggedager øker i Helse Midt-Norge og Helse Nord til henholdsvis 12,1 og 10,2 prosent av liggedagene, og går ned i de andre RHF-ene.

Andel polikliniske inntekter er sett i forhold til driftskostnader til DRG-virksomhet, og sier noe om omfanget av poliklinisk virksomhet ved sykehusene/helseforetakene. De polikliniske inntektene har gått noe ned fra 2003 til 2004, og det skyldes takstreduksjon fra Rikstrygdeverket. Dette gjenspeiles i andel polikliniske inntekter sett i forhold til driftskostnader til DRG-aktivitet.

I 2003 utgjorde andel polikliniske inntekter 13,2 prosent av driftskostnader til DRG-aktivitet, mens andelen i 2004 var sunket til 12,3. Andel polikliniske inntekter i Helse Sør er tilnærmet uendret fra 2003 til 2004 med en nedgang på 0,2 prosentpoeng, mens andelen i Helse Midt-Norge har gått ned med 1,8 prosentpoeng. Andel polikliniske inntekter er forholdsvis jevn i alle RHF-ene, men Helse Midt-Norge skiller seg ut med en høyere andel polikliniske inntekter.

Andel døgnopphold, andel langtidsopphold, andel langtidsliggedager og andel polikliniske inntekter 2003 og 2004. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak

Andel døgnopphold1

Andel langtidsopphold

Andel langtidsliggedager

Andel polikliniske inntekter2

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Helse Øst RHF

67,7

66,4

4,9

4,5

9,0

8,6

12,8

12,0

Helse Sør RHF

62,0

60,8

4,5

4,0

8,9

8,3

12,2

12,0

Helse Vest RHF

68,9

66,8

6,3

5,4

10,9

10,3

13,0

12,0

Helse Midt-Norge RHF

67,7

66,5

6,3

6,1

11,7

12,1

15,3

13,5

Helse Nord RHF

65,6

65,2

5,2

5,0

9,5

10,2

14,2

12,5

Totalt

66,2

64,9

5,3

4,9

9,8

9,6

13,2

12,3

1) Andel døgnopphold er beregnet som forholdet mellom antall døgnopphold (etter oppholdstype) og samlet antall opphold.
2) Andel polikliniske inntekter av totale driftskostnader til DRG-aktivitet.


Publisert 22. november 2005

                © SAMDATA 2007    |