Effektive senger

Antall effektive senger per 1000 innbyggere fordelt på somatiske sykehus. Korrigert for pasientflyt mellom foretak, kjønns- og aldersstandardisert. Etter foretaksområde. 2003(1) og 2004.

Kilde: SSB

1 Tall for Ullevål og Aker HF-område er korrigert for 2003. Effektive sengetall for Ullevål Universitetssykehus i 2003 er satt lik gjennomsnittet av 2002 og 2004 på grunn av manglende kompletthet i data.

Publisert 17. november 2005

                © SAMDATA 2007    |