Antall effektive senger per 1000 inbyggere. Bostedsregion.
Utviklingen i effektive senger viser en utflating i forhold til tidligere år. Hele 1980- og 1990-tallet og de første årene i det nye årtusenet, var preget av en klar nedgang i antallet effektive senger. Perioden fra 2003 til 2004 bryter imidlertid med denne trenden ved at det her ikke er noen utvikling i verken positiv eller negativ forstand.

Det er altså kun marginale endringer i sengeraten på nasjonalt nivå og for de enkelte regionene. Dette kan bety at nedgangstrenden i sengeraten er i ferd med å flate ut. Det er naturlig nok praktiske begrensninger for hvor lavt sengeraten kan synke, noe som i sin tur vil bidra til at en slik utflating nødvendigvis vil inntre før eller siden.

Sengetall for årene framover vil vise om årets brudd i utviklingen for effektive senger representer en utflating av denne trenden, eller kun et midlertidig platå før en videre nedgang i sengeraten

Antall effektive senger i sykehus per 1000 innbyggere. Korrigert for pasientflyt, kjønns- og aldersstandardisert. 2003 og 2004. Bostedsregioner.

Helseregion

Effektive senger

2003

2004

Helseregion Øst

2,61

2,64

Helseregion Sør

2,87

2,90

Helseregion Vest

2,82

2,76

Helseregion Midt-Norge

2,90

2,92

Helseregion Nord

3,42

3,35

Totalt

2,83

2,83


Kilde: SSB

 

Publisert 17. november 2005

                © SAMDATA 2007    |