Antall årsverk per 1000 innbyggere. Bostedsregion.
På landsbasis er det kun mindre endringer i antall årsverk per 1000 innbyggere, en økning fra 13,7 til 13,8 årsverk. Antall legeårsverk øker på landsbasis, mens antall årsverk per 1000 innbyggere innenfor drifts- og servicepersonell går ned.

Helseregion Midt-Norge har den største oppgangen i totalt antall årsverk per 1000 innbyggere, med en økning fra 13,6 til 14,1 årsverk per 1000 innbyggere. Videre har helseregion Nord en oppgang på 0,2 prosentpoeng, mens helseregion Vest har en svak nedgang. Helseregion Øst og helseregion Sør har ingen endring fra 2003 til 2004.

Det har vært en oppgang i antall legeårsverk som deles av samtlige regioner, bortsett fra helseregion Vest som har nullvekst for denne yrkeskategorien. Nedgangen i service- og driftspersonell på landsbasis skyldes primært en nedgang for helseregionene Vest, Øst og Nord. De øvrige regionene opplever en svak vekst for denne yrkesgruppen.

Antall årsverk(1) per 1000 innbyggere etter personellkategori. Korrigert for pasientflyt, kjønns- og aldersstandardisert. 2003(2) og 2004. Somatiske sykehus(3). Bostedsregion.

Helseregion

Leger

Sykepleiere

Annet pas.- rettet arbeid

Adm./kontor

Drift/service

I alt

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Helseregion Øst

1,7

1,8

5,0

5,1

2,8

2,7

2,2

2,2

1,7

1,6

13,4

13,4

Helseregion Sør

1,5

1,6

5,0

5,1

2,9

2,9

2,2

2,1

1,5

1,6

13,2

13,2

Helseregion Vest

1,6

1,6

5,3

5,3

2,7

2,8

2,0

2,1

2,2

1,9

13,8

13,7

Helseregion Midt-Norge

1,6

1,7

5,7

5,8

2,8

2,8

2,0

2,1

1,5

1,6

13,6

14,1

Helseregion Nord

1,8

1,9

6,1

6,1

3,8

4,2

2,3

2,0

1,9

1,8

15,9

16,1

Totalt

1,6

1,7

5,3

5,3

2,9

2,9

2,1

2,1

1,8

1,7

13,7

13,8

Kilde: SSB

1 Punkttall per 31. desember gjeldende driftsår.
2 På grunn av usikkerhet knyttet til innrapporterte tall fra Universitetssykehuset i Nord-Norge i 2003 er disse tallene blitt erstattet av gjennomsnittstall for 2002 og 2004.
3 Somatiske sykehus inkluderer rehabiliteringsinstitusjonene Nevrohjemmet og Mork, samt Rehabiliteringstjenesten i Stavanger.
4 Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre.
5 Omfatter hjelpepleiere, barnepleiere, annet behandlingspersonell i pasientrettet arbeid.

Publisert 17. november 2005

                © SAMDATA 2007    |