Totale driftskostnader i regionene

En kostnadsvekst på 3,1 prosent på nasjonalt nivå skjuler store regionale variasjoner. Det observeres en svakere kostnadsvekst i Helse Øst RHF og Helse Sør RHF med en økning på henholdsvis 0,8 prosent og 1,7 prosent. Når det korrigeres for nye opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør er kostnadsveksten på 0,7 prosent. Kostnadsveksten i Helse Vest RHF er 2,5 prosent, og dermed nær landsgjennomsnittet. I Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF observeres sterkere kostnadsvekst innenfor somatisk spesialisthelsetjeneste, med en kostnadsøkning på henholdsvis 6,8 prosent og 6,3 prosent fra 2003 til 2004.

Bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift har stor betydning for Helse Nord RHF. Målt i inflasjonsjusterte størrelser, øker regnskapsført arbeidsgiveravgift med 230 mill kr fra 2003 til 2004. Hvis det korrigeres for dette øker kostnadene i Helse Nord RHF med om lag to prosent.

Totale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste, korrigert for gjestepasientoppgjør. 2003 og 2004. Millioner kr målt i faste 2004 kr. Prosentvis endring fra 2003 til 2004. Regionale helseforetak.

Millioner kr

Sum somatisk

Sum somatisk

Prosentvis endring

Helse Øst RHF

14 981

15 101

0,8

Helse Sør RHF2

10 333

10 505

1,72

Helse Vest RHF

8 311

8 521

2,5

Helse Midt-Norge RHF

6 493

6 935

6,8

Helse Nord RHF

5 293

5 628

6,3

Sum

45 411

46 690

2,8

1 Totale driftskostnader summert over regionale helseforetak samsvarer ikke nøyaktig med totale driftskostnader presentert i tabeller for nasjonale tall. Dette skyldes i hovedsak uklarheter rundt gjestepasientoppgjøret. Se definisjoner.
2 Korrigert for nye opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner øker kostnader i Helse Sør med 0,7 prosent.

Publisert 24. november 2005

                © SAMDATA 2007    |