Hvor pasientene er behandlet - andelsmessig
På landsbasis ble omlag ¾ av pasientene i bostedsregionene behandlet ved det sykehus som pasientene sogner til. Dette er på linje med 2003.

Det har vært en økning på 0,5 prosentpoeng i bruk av helseforetak i egen helseregion, mens bruk av andre regioners helseforetak ble redusert med 0,3 prosentpoeng fra 2003 til 2004. 3,3 prosent av alle opphold ble utført ved private institusjoner, og det er en økning på 0,6 prosentpoeng fra 2003.

Det er helseregion Øst som i sterkest grad benytter andre RHF. Over 12 prosent av alle opphold i helseregion Øst gikk ut av regionen, og dette skyldes i hovedsak bruk av Rikshospitalet.

Helseregion Øst og helseregion Midt-Norge er de to regioner der andelen i bruk av private institusjoner er størst, hhv 4,7 prosent og 6,1 prosent. I helseregion Midt-Norge var det mer enn en dobling i bruk av private institusjoner fra 2003 til 2004, og i helseregion Vest var det en firedobling til 1,3 prosent av alle opphold. Dette skyldes i hovedsak mer utfyllende data fra private institusjoner. Helseregion Sør hadde en nedgang i bruk av private institusjoner fra 3,4 prosent i 2003 til 2,3 prosent i 2004.

Andel av pasientene som er behandlet ved "eget" helseforetak, andre helseforetak i "egen" region, i andre regioner eller ved private institusjoner. Andel av alle opphold (døgn og dag) i 2003 og 2004 etter pasientenes bostedsregion.

Helseregion

Andel av alle opphold (dag og døgn)

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private inst.

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Helseregion Øst

68,3

67,4

14,2

15,7

13,1

12,2

4,4

4,7

Helseregion Sør

71,8

72,5

22,3

22,2

2,4

3,1

3,4

2,3

Helseregion Vest

82,7

81,6

12,9

13,3

4,0

3,8

0,3

1,3

Helseregion Midt-Norge

85,1

82,2

8,3

8,1

3,7

3,5

2,9

6,1

Helseregion Nord

78,4

77,7

16,1

16,4

5,3

5,3

0,3

0,6

Totalt

75,3

74,5

15,1

15,6

6,9

6,6

2,7

3,3

Datakilde: NPR

Publisert 30. november 2005

                © SAMDATA 2007    |