Hvor elektive pasienter er behandlet - andelsmessig
Den mest betydelige endringen i pasientstrømmene i 2004 sammenlignet med 2003, er knyttet til økningen i opphold ved private sykehus med en økning på 8 500 opphold.

Nærmere seks prosent av alle elektive opphold i 2004 ble utført ved private sykehus. Økt bruk av private sykehus bidrar til at andelen bruk av sykehus i eget helseforetak for elektive opphold er redusert fra 67,0 til 66,5 prosent av alle opphold fra 2003 til 2004.

I helseregion Midt-Norge ble om lag 11 prosent av elektive opphold utført ved private institusjoner. Det var mer enn en dobling fra 2003. I helseregion Vest observeres en firedobling av bruk av private institusjoner, og 2,5 prosent av oppholdene er nå registrert ved private institusjoner i helseregion Vest. 1 prosent av elektive opphold i helseregion Nord ble utført ved private institusjoner, en dobling fra 2003.

Effekten som observeres i helseregion Vest og helseregion Nord kan i all vesentlighet tilegnes nye private sykehus som kommer med i datamaterialet.

Andel av pasientene som er behandlet ved "eget" helseforetak, andre helseforetak i "egen" region, i andre regioner eller ved private institusjoner. Andel av alle elektive opphold (døgn og dag) 2003 og 2004 etter pasientenes bostedsregion.

Helseregion

Andel av alle elektive opphold (dag og døgn)

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private inst.

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Helseregion Øst

59,2

59,1

14,7

15,9

18,1

16,5

7,9

8,4

Helseregion Sør

60,7

62,3

31,0

30,5

2,5

3,5

5,7

3,8

Helseregion Vest

77,9

76,2

15,7

16,2

5,8

5,1

0,6

2,5

Helseregion Midt-Norge

79,5

74,8

10,4

9,8

4,7

4,4

5,4

10,9

Helseregion Nord

71,2

70,3

21,4

21,6

6,9

7,1

0,5

1,0

Totalt

67,0

66,5

18,9

19,1

9,2

8,6

4,9

5,8

Publisert 17. november 2005

                © SAMDATA 2007    |