Antall pasienter inn og ut av helseregionene
I 2004 ble omlag 132 000 pasientopphold (døgnopphold og dagbehandling) utført utenfor pasientenes bostedsregion. Omtrent 10 prosent av alle opphold og 14 prosent av alle elektive opphold var behandlinger utenfor pasientenes bostedsregion i 2004.

Hvis en ser på det totale omfanget av pasientbehandling utenfor egen region, ser en som følge av endringer i pasientstrømmer fra 2003 til 2004 at helseregion Øst reduserte sin relative andel av pasientstrømmene fra 60 til 56 prosent.

I absolutte tall var pasientstrømmen i helseregion Øst uendret fra 2003 til 2004. Helseregion Midt-Norge stod for totalt ni prosent av pasientstrømmene i 2003 og 13 prosent av pasientstrømmene i 2004.

Pasientstrømmer ut og inn av helseregionene og til private institusjoner som sum av samlet antall opphold (døgn og dag) i 2003 og 2004. 

Helseregion

Pasientstrømmer ut av regionen (N=)

Pasientstrømmer inn til regionen (N=)

Netto1 pasientstrøm (N=)

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Helse Øst RHF

74 644

74 423

9 173

11 215

-65 471

- 63 208

Helse Sør RHF

15 879

15 043

65 449

62 873

49 570

47 830

Helse Vest RHF

10 212

12 753

5 875

6 588

-4 337

- 6 165

Helse Midt-Norge RHF

11 382

17 741

6 302

6 231

-5 080

- 11 510

Helse Nord RHF

7 703

8 308

1 883

1 933

-5 820

- 6 375

Private ideelle utenfor RHF

-

-

6 411

6 461

6 411

6 461

Kommersielle sykehus

-

-

28 532

36 808

28 532

36 808

Ugyldig bosted/

3 805

3 841

-

-

-3 805

- 3 841

Totalt

123 625

132 109

123 625

132 109

0

0

 


 

Publisert 21. november 2005

                © SAMDATA 2007    |