Nasjonale tall somatikk 2004

Nøkkeltall for somatisk spesialisthelsetjeneste fra 2001 til 2004, samt endring i prosent fra 2003 til 2004.

 

2001

2002

2003

2004

Pst endring  2003-2004

Ressursinnsats:

 

 

 

 

 

Antall effektive senger totalt

13 108

13 133

12 986

13 029

0,3

Antall årsverk totalt1)

59 316

62 125

63 155

63 498

0,5

herav antall legeårsverk1)

7 240

7 328

7 592

7 922

4,3

Totale driftskostnader (i mill. kr) 2) 6)

41 347

43 073

45 261

46 670

3,1

RHF finansiering (i mill. kr)2)

14 206

17 312

16 946

27 165

60,3

Ref innsatsstyrt finansiering (i mill. kr)2)

17 761

16 675

18 834

12 523

-33,5

Aktivitet:

 

 

 

 

 

Totalt antall opphold (dag og døgn)

1 096 233

1 146 643

1 250 471

1 304 761

4,3

Sum dagbehandlinger totalt3)

324 826

359 515

421 595

462 971

9,8

Sum døgnopphold totalt

771 407

787 128

828 876

841 790

1,6

herav som ø-hjelp (døgn)

481 909

487 783

500 714

512 136

2,3

herav som elektive (døgn)

242 915

253 618

281 370

282 939

0,6

Sum polikliniske konsultasjoner

3 007 680

3 060 055

3 240 745

3 374 388

4,1

Indeks pasientsammensetning

 

1,02

1,01

0,99

-2,0

Sum korrigerte opphold

 

1 150 211

1 223 915

1 245 408

1,8

Sum liggedager for alle opphold

4 755 307

4 885 100

4 781 753

4 847 605

1,4

herav liggedager totalt døgn

4 430 255

4 462 635

4 422 209

4 384 381

-0,9

Gjennomsnittlig liggetid alle opphold

4,3

4,2

3,9

3,8

-4,9

Gjennomsnittlig liggetid døgnopphold

5,7

5,6

5,4

5,3

-3,2

Ressursutnyttelsen4):

 

 

 

 

 

Beleggsprosent (døgn)

 

 

89,8

89,1

-0,8

Korrigerte opphold per årsverk

 

 

25,5

26,0

2,1

Korrigerte opphold per behandlerårsverk

 

 

35,9

36,2

0,8

Andel langtidsopphold

 

 

5,3

4,9

-8,2

Andel langtidsliggedager

 

 

9,8

9,6

-2,4

Driftskostnader per korrigerte opphold2)

 

 

27 282

26 935

-1,3

Andel polikliniske inntekter

 

 

13,2

12,3

-6,8

Ventende og ventetider5):

 

 

 

 

 

Antall ventende per 1000 innbyggere

55

50

 

39

 

Median ventetid i dager for ventende pas.

88

77

 

51

 

Datakilde: NPR, SSB og SINTEF Helse

1) Punkttall per 31.12 i driftsåret. Årsverk for fødestuer og helsesentre er holdt utenfor. Hvis disse inkluderes, er det totale antall årsverk i 2004 64.415 og antall legeårsverk 7.960.
2) Målt i faste 2004-kroner.
3) Sum dagbehandling innlagte og dagbehandling på poliklinikken som utløser ISF-refusjon.
4) Tall for 2003 og 2004 omfatter alle helseforetak og institusjoner md driftsavtale med et helseforetak. Tall for 2001 og 2002 omfatter kun DRG-sykehus, og er ikke sammenlignbare med 2003 og 2004.
5) Tallene gjelder 1. tertial det enkelte år. Ved utgangen av 1. tertial 2005 var det 41 antall ventende per 1000 innbygger. Tall fro 2003 inngår ikke på grunn av manglende kompletthet i data.
6) I kostnadstallene inkluderes nye ansvarsområder for regionene etter hvert som de kommer til. Dette gjelder f eks behandlingshjelpemidler (fra og med 2003) og nye opptreningsinstitusjoner (2002, 2003, 2004). Betydningen av dette er imidlertid beskjeden.

Publisert 8. desember 2005

                © SAMDATA 2007    |