Antall opphold i regionene type opphold og innleggelsesmåte, over 80 år
Som vist i SAMDATA for 2003 er bruk av sykehustjenester høyere blant eldre enn yngre pasienter. I tillegg har de eldste pasientene ofte mer komplekse lidelser og sykdommer enn yngre, de har behov for andre typer behandling, lenger liggetid og andre innleggelsesmønstre enn yngre. At de eldre utgjør en stadig større andel av befolkningen, gjør det interessant å følge utviklingen i bruk av sykehustjenester for denne gruppen.

Økning i antall opphold fra 2003 til 2004 var på 6,1 prosent for pasienter over 80 år. Korrigert for befolkningsutvikling var det en vekst på 4,2 prosent for de eldste pasientene (fra 80 år). Endring i bruk av tjenester for eldre fra 2003 til 2004 var litt høyere enn endring i antall opphold for hele befolkningen.


Også når det gjelder eldre, var det befolkningen i helseregion Sør som hadde flest opphold per 1000 innbyggere i 2004, og de har samtidig den største endringen fra 2003 til 2004 (6,9 prosent). Dette tilsier at variasjonsraten mellom helseregionene ble større fra 2003 til 2004.

Rater for antall opphold i regionene i 2003 og 2004 etter alder, type opphold og innleggelsesmåte. Rater per 1000 innbyggere 80 år og eldre.

Helseregion

Pasientenes bosted

Opphold totalt

Døgn og dag

80 år +

Opphold

Elektive døgnopph

80 år +

Opphold

Døgnopphold for

ø-hjelp 80 år +

Opphold

Døgnopphold for

ø-hjelp med. DRG

80 år +

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Helseregion Øst

777

800

110

112

456

460

389

392

Helseregion Sør

873

933

138

136

452

457

387

390

Helseregion Vest

792

828

124

127

479

486

415

419

Helseregion

Midt-Norge

809

837

97

109

485

473

416

410

Helseregion Nord

777

794

124

118

478

482

407

408

Totalt

804

838

118

120

466

469

399

401

(N=)

(168228)

(178547)

(24738)

(25543)

(97468)

(99809)

(83565)

(85543)

Kilde: NPR

Publisert 16. november 2005

                © SAMDATA 2007    |