Utviklingen i somatisk spesialisthelsetjeneste 2003-2008 (kapittel 2)
Over 70 prosent av kostnadene i spesialisthelsetjenesten går til somatiske tjenester. Mer enn 60 milliarder kroner ble brukt til somatiske tjenester i 2008. Det er stor offentlig oppmerksomhet om utviklingen i sektoren både når det gjelder ressurstilgang, ressursutnyttelse og tilgjengelighet til tjenester. I dette kapittelet ser vi på utviklingen i den somatiske spesialisthelsetjenesten den siste femårsperioden fra 2003 til 2008. Det fokuseres på aktivitet og ressursbruk og aktivitetssammensetning og forbruk av tjenester i ulike aldersgrupper og for ulike pasientgrupper.

Nasjonalt nivå

Både kostnadene og aktiviteten ved de somatiske sykehusene har økt hvert år fra 2003 til 2007. Veksten fortsatte i 2007 til 2008, men veksttakten var lavere enn tidligere. Kostnadsveksten siste år var den laveste i perioden. Målt per innbygger var det ikke realvekst i kostnadene.

Det har vært en moderat vekst i antall registrerte årsverk totalt sett fra 2003 til 2008. Antall legeårsverk derimot økte betydelig i samme perioden - fra 7 600 årsverk i 2003 til 8 800 årsverk i 2008, en økning på 15,6 prosent.

Det har vært en dreining mot mer dagbehandling ved de somatiske sykehusene i perioden. Samtidig skrives også døgnpasientene ut tidligere enn før. Kortere oppholdstid ved går sammen med en reduksjon i sengetallet ved sykehusene i perioden. Nedgangen i sengetallet og i gjennomsnittlig liggetid for døgnpasientene fra 2007 til 2008 var den sterkeste i perioden.

Gjennomsnittlig ventetid til døgn- og dagbehandling ble redusert i perioden fra 2003 til 2008 i de tre regionale helseforetakene vi har gode data for (Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Nord). Vi finner også nedgang i ventetiden til poliklinisk behandling i Helse Sør-Øst.

Helseregionene

Det er betydelige forskjeller i utvikling mellom helseregionene. Helse Midt-Norge hadde høyest aktivitets- og kostnadsvekst både i perioden 2003-2008 og siste år. Helse Sør-Øst og Helse Vest hadde lavest aktivitets- og kostnadsvekst siste år.

Regionene har hatt ulik tidsutvikling når det gjelder nedbygging av sengetallet. For Helse Nord finner vi størst nedgang i sengetallet i 2005. Helse Midt-Norge hadde sterk reduksjon i senger og liggetid i 2007, mens Helse Sør-Øst og Helse Vest hadde størst nedgang i 2008.

Alle regionene hadde høy vekst i DRG-poeng per innbygger for elektive medisinske dagopphold og en reduksjon for elektive medisinske døgnopphold fra 2003 til 2008. Alle regionene hadde også relativt sterk vekst for kirurgiske ø-hjelpsopphold.

Det var også nedgang i DRG-poeng per innbygger for elektive medisinske døgnopphold og medisinske øyeblikkelig-hjelp opphold i alle regionene siste år. Den sterke veksten for elektive medisinske dagopphold som vi har sett for tidligere år bremset opp.

Veksten i DRG-poeng siste år er i hovedsak knyttet til aldersgruppen mellom 16 og 66 år.

Publisert 14. oktober 2009

                © SAMDATA 2007    |