Sykehusbehandling av pasienter med KOLS (kapittel 8)
Kapitlet gir en oversikt over bruk av sykehus (døgnopphold, dagbehandling og polikliniske konsultasjoner) for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) i 2008. Både pasienter med KOLS som hoveddiagnose og pasienter med KOLS som bidiagnose og annen lungesykdom som hoveddiagnose er med.

I 2008 var det i alt 29 912 kontakter med sykehus hvor pasienten hadde KOLS som hoveddiagnose. Disse kontaktene var fordelt på 18 671 pasienter. De fleste av kontaktene (63 prosent) var en poliklinisk konsultasjon. Det var i alt 11 065 kontakter hvor pasienten hadde KOLS som bidiagnose og annen lungesykdom som hoveddiagnose. Et flertall av pasientene var menn og nesten halvparten var 70 år eller eldre. Av pasienter med KOLS som hoveddiagnose utgjorde menn 53 prosent og antall 70 år eller eldre 48 prosent. Bare syv prosent av pasientene var yngre enn 50 år.

I forhold til antall innbyggere hadde Helse Nord flere KOLS-pasienter enn de øvrige helseregionene, og i Helse Nord var forekomsten størst i Finnmark HF-område. Den laveste forekomsten fant vi i Asker og Bærum og Stavanger HF-områder. KOLS-pasienter bosatt i Helse Nord hadde oftere kontakt med poliklinikk enn pasienter i resten av landet. For Helse Nord gjaldt dette 80 prosent av pasientene mot 70 prosent i de andre regionene. De fleste av pasientene (70 prosent) som hadde KOLS som hoveddiagnose hadde bare én kontakt med sykehus i 2008. Dette tallet varierte lite mellom regionene.

Så mange som 84 prosent av alle innleggelser i sykehus skjedde som øyeblikkelig hjelp (pasienter med KOLS som hoveddiagnose) og 30 prosent av alle utskrevne pasienter ble innlagt på nytt som øyeblikkelig hjelp før det var gått 30 dager (reinnleggelser). I 2008 ble 11,8 prosent av alle utskrevne pasienter (uavhengig av diagnose) reinnlagt.

Publisert 14. oktober 2009

                © SAMDATA 2007    |