Rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten (kapittel 7)
Formålet med kapitlet er å framstille rehabiliteringsaktiviteten innenfor spesialisthelsetjenesten ut fra den informasjon som er registrert i de pasientadministrative systemer ved norske sykehus og opptreningsinstitusjoner, og som leverer data til Norsk pasientregister. Det fokuseres på forskjeller i omfang av registrert rehabiliteringsaktivitet gjennom framstilling av kjønns- og aldersstandardiserte rater for forbruk, samtidig som pålitelighet i registrering av aktivitet diskuteres.

Resultatene viser at det er klare geografiske forskjeller i registrert aktivitet knyttet til rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten. Det ser videre ut til at bruken av opptreningsinstitusjoner i ulik grad kompenserer for lav dekningsgrad innenfor helseforetakene. Et hovedinntrykk er at befolkningen som sogner til Helse Vest hadde en klart lavere registrert aktivitet relatert til rehabilitering enn de andre regionene i 2008.

Det kan være flere forklaringer på forskjeller i rater mellom geografiske områder slik dette framkommer i vår analyse. Forskjeller kan skyldes ulikheter i behov, det kan være forskjeller i registrering av rehabiliteringsaktiviteten og organisering av tjenestene, og forskjellene kan gjenspeile reelle forskjeller i rehabiliteringstilbudet til befolkningen i ulike deler av landet.

Rehabiliteringstilbudet i kommunene er viktig i det totale tjenestetilbudet, men vi har ikke tilgang på data om dette. Resultatene i dette kapitlet sier dermed noe om bruken av tjenester innen spesialisthelsetjenesten, men gir altså ikke et komplett bilde av rehabiliteringstilbudet til befolkningen.

Publisert 14. oktober 2009

                © SAMDATA 2007    |