Geografiske forskjeller i beregnet ressursbruk (kapittel 4)
Kapitlet belyser geografiske forskjeller i beregnet ressursbruk til somatiske spesialisthelsetjenester.

Regnskapskostnader rapporteres på et nivå som er uegnet til bruk for å si noe om befolkningens bruk av tjenester på lavere nivå enn region, og gir heller ikke mulighet til å si noe om årsker til kostnadsforskjeller. I kapitlet estimeres ressursbruk på en måte som gjør at man kan skille mellom ulikt forbruksnivå og ulike produksjonskostnader på både kommune- og helseforetaksområdenivå. Det er til dels store variasjoner i beregnet ressursbruk mellom ulike helseforetak og kommuner. Innad i helseforetaksområdene er det større variasjoner i forbruksnivå enn kostnadsnivå. Mellom ulike helseforetaksområder er det nesten like mye variasjon i kostnadsnivå som forbruksnivå, men forbruksnivå varierer litt mer.

Publisert 14. oktober 2009

                © SAMDATA 2007    |