Effektivitetsutvikling 2003-2008 (kapittel 3)

Etter en negativ eller svak utvikling i kostnadseffektiviteten for somatisk spesialisthelsetjeneste i de tre forutgående årene, beregnes en økning i siste år. Vi må tilbake til 2003-2004 for å finne tilsvarende positiv utvikling i beregnet kostnadseffektivitet på nasjonalt nivå.

I hovedtrekk finner vi igjen denne utviklingen på regionnivå. Helse Midt-Norge ser imidlertid ut til å ha hatt en annen, og positiv, utvikling samlet sett enn de tre øvrige regionene fra 2006 til 2007.

Beregnet utvikling samlet sett dekker over forskjeller mellom helseforetak. Det har også i noen grad vært ulik utvikling mellom store og små helseforetak. Når vi tar hensyn til usikkerhet knyttet til tilfeldig variasjon og til spredning innad i regionene er det kun for Helse Sør-Øst at vi finner at gjennomsnittlig effektivitetsskår for helseforetakene i regionen er signifikant høyere i 2008 enn i 2007. Det er også kun for Helse Sør-Øst at vi finner at gjennomsnittsskår for helseforetakene er signifikant høyere i 2008 enn i 2003.

Publisert 14. oktober 2009

                © SAMDATA 2007    |