Betydelig økning i poliklinisk aktivitet siden 2007

Økningen i poliklinisk aktivitet innen TSB er på 17 prosent fra 2007 og 2008. I tillegg er det i 2008 kommet til noen ’nye’ ruspoliklinikker, som tidligere var organisatorisk tilknyttet psykisk helsevern. Disse utgjør i seg selv et bidrag på 8 prosent. Den økte polikliniske virksomheten er primært knyttet til konsultasjoner som gis refusjon fra NAV og er følgelig i hovedsak knyttet til ruspoliklinikkene som i 2008 utgjør halvparten av det polikliniske tilbudet. Med unntak av Helse Vest RHF, har alle regionene en betydelig økning. I Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord RHF er det hovedsaklig innen det offentlige tilbudet økningen har funnet sted, mens i Helse Midt-Norge har poliklinisk rusbehandling økt mest innen det private tilbudet. I Helse Vest er det små endringer i poliklinisk aktivitet i perioden.

Last ned Kapittel 9 Poliklinisk rusbehandling. Pdf (35 Kb)
Kapitlet blir en del av SAMDATA Sektorrapport for rusbehandling 2008, som publiseres senere i høst.

Nøkkeltall for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonale tall 2006-2008.

Publisert 26. august 2009

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |