Antall innleggelser har gått ned med seks prosent i perioden 2006-2008

Antall innleggelser ved døgnenheter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling har gått ned med 6 prosent siden 2006. Nedgangen fra 2007 til 2008 er på 0,2 prosent, noe som kan tyde på at trenden har snudd.

Regionvise tall viser at Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge RHF hadde en betydelig økning i antall innleggelser, mens det var færre innleggelser ved døgnenhetene i Helse Vest RHF i 2008 sammenlignet med tidligere år. Også ved Helse Sør-Øst RHF har den negative trenden vedvart gjennom hele treårsperioden.

Tabell 1 Antall innleggelser i TSB og prosent endring. Tilknytningregion. 2006-2008.

 

2006

2007

2008

Pst endring

2006-2008

2007-2008

Helse Sør-Øst RHF

8 930

8 200

8 100

-9,3

-1,2

Helse Vest RHF

1 819

1 809

1 727

-5,1

-4,5

Helse Midt-Norge RHF

1 541

1 589

1 703

10,5

7,2

Helse Nord RHF

793

801

878

10,7

9,6

Rustiltak uten avtale

105

74

42

-60,0

-43,2

Total

13 188

12 473

12 450

-5,6

-0,2

 

Nøkkeltall for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonale tall 2006-2008. 

Publisert 26. august 2009

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |