Antall årsverk med helse- og sosialfaglig utdanning har økt med 14 prosent

Basert på foreliggende personellstatistikk fra SSB, var 3 200 årsverk knyttet til tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere i spesialisthelsetjenesten i 2008. Mens det totalt sett ble 154 flere årsverk, ble 265 flere årsverk med helse- og sosialfaglig utdanning sysselsatt i sektoren sammenlignet med 2006. Andelen personell med helse- og sosialfaglig utdanning har økt mer enn antall årsverk samlet. Uttrykt som årsverk per 100 000 innbyggere over 18 år har det vært en svak økning, fra 85 til 86,6, i antall årsverk sett under ett.

Last ned Kapittel 5 Personell. Pdf (52 Kb)
Kapitlet blir en del av SAMDATA Sektorrapport for rusbehandling 2008, som publiseres senere i høst.

Nøkkeltall for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonale tall 2006-2008.

Publisert 26. august 2009

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |