Tilbudet til barn og unge
Opptrappingsplanen la opp til en vesentlig styrking av tjenestetilbudet for barn og unge. Driftskostnadene skulle økes med 636 millioner 1998-kroner (1,001 milliard 2008-kroner), eller med 69 prosent. Dette målet ble nådd i 2006, dvs. innenfor den opprinnelige opptrappingsperioden. Ved utgangen av perioden var driftskostnadene (eksklusive avskrivninger) økt til 2,737 milliarder, en økning på 1,281 milliarder eller 88 prosent (faste 2008-priser) fra 1998.

Opptrappingsplanen hadde som mål å øke antall fagpersoner i poliklinisk virksomhet for barn og unge. Det ble i 2008 utført 1 608 fagårsverk ved poliklinikkene, 884 flere, eller mer enn dobbelt så mange som i 1998 og 484 flere enn måltallet på 400.

Opptrappingsplanen forutsatte en økning i produktiviteten ved poliklinikkene på 50 prosent, målt ved antall tiltak per fagårsverk. I løpet av opptrappingsperioden har antall tiltak per fagårsverk økt med 94 prosent. Opptrappingsplanens måltall er i den forstand mer enn oppfylt. Økt produktivitet har imidlertid først og fremst ført til at det blir utført flere tiltak per pasient (56 prosent økning). Korrigert for endringer i pasientsammensetning er den samlede produktivitetsveksten anslått til 21 prosent.

I følge Opptrappingsplanen skulle det opprinnelig etableres 500 døgnplasser for barn og unge, om lag 200 flere enn i 1998. Måltallet er senere nedjustert til totalt 400. Veksten i døgnplasser har imidlertid vært vesentlig lavere enn planlagt. Ved planperiodens avslutning var det kun 323 døgnplasser, 30 flere plasser enn ved starten på opptrappingsperioden.

En vesentlig høyere andel av ressursveksten enn opprinnelig planlagt har gått til poliklinisk og ambulant virksomhet fremfor drift av døgn- og dagavdelinger.

Publisert 14. oktober 2009

                © SAMDATA 2007    |