Ressursinnsats og ressursfordeling innen det psykiske helsevernet for voksne
I strid med Opptrappingsplanens forutsetninger har det vært en kraftig nedgang i tallet på døgnplasser. I følge planen skulle plasstallet øke fra 5 980 i 1998 til cirka 6 400 i 2008. Plasstallet er i stedet redusert til 4 557.

Nedgangen i plasstallet kan føres tilbake til en langt kraftigere nedbygging av sykehjemsplasser enn forutsatt, og sykehjemmene var allerede i 2004 på det nærmeste avviklet. Det har vært en betydelig økning i plasstallet ved DPS-ene. Målet om 2 040 døgnplasser ble nådd i 2004, men plasstallet har siden blitt redusert til 1 833, slik at Opptrappingsplanens mål ikke lenger er oppfylt. Ved sykehusene skulle tallet på døgnplasser øke med 160 i forhold til nivået i 1996. Plasstallet har i stedet blitt redusert til 2 539, og ligger nå 561 plasser under måltallet på 3 100.

Det har vært en betydelig økning i personellinnsatsen. Ved utgangen av planperioden var den registrerte økningen på totalt 3 072 årsverk. Korrigert for endret registreringspraksis blir økningen om lag 2 900 årsverk, vesentlig mer enn måltallet på 2 300.

Det har vært en betydelig økning i personellinnsatsen ved DPS-ene. En vesentlig del av utbyggingen av døgn- og dagavdelinger ved DPS-ene er imidlertid finansiert gjennom en raskere nedbygging av sykehjemmene enn forutsatt.

Det har gjennom hele perioden vært en betydelig økning i personellinnsatsen ved poliklinikkene. Årsverksinnsatsen er fordoblet, fra 1 535 årsverk i 1998 til 3 073 i 2008. Veksten har i sin helhet kommet ved DPS-ene.

Det har også vært en ikke ubetydelig økning i personellinnsatsen ved sykehusene. Korrigert for endringer i registreringspraksis har årsverksinnsatsen ved sykehusene økt med cirka 560 årsverk, mens veksten ved sykehusavdelingene alene var på cirka 690 årsverk, ettersom årsverksinnsatsen ved sykehuspoliklinikkene samtidig har blitt redusert.

Samlet sett har en vesentlig høyere andel av ressursveksten enn forutsatt gått til sykehusavdelinger og særlig poliklinikker, mens en lavere andel (etter fratrekk for de nedlagte sykehjemmene) har gått til DPS-avdelingene.

Personellets utdanningsnivå er betydelig hevet, og Opptrappingsplanens mål for kompetanseheving er mer enn oppfylt. Andelen universitets- og høyskoleutdannede har økt kraftigere ved institusjoner utenfor sykehusene (der denne andelen i utgangspunktet var lavere) enn ved sykehusene. Den sterkere veksten skyldes ikke bare utflyttingen og utbyggingen av poliklinikkene, den har også kommet døgnavdelingene til gode.

Med en vekst på 22,5 prosent var måltallet på 22,8 prosent vekst i driftskostnadene på det nærmeste nådd i 2006, dvs. innenfor den opprinnelige opptrappingsperioden. Ved utløpet av planperioden (2008) var økningen 3,110 milliarder eller 31 prosent (faste 2008-priser).

Publisert 14. oktober 2009

                © SAMDATA 2007    |