Behandlingsaktiviteten i det psykiske helsevernet for voksne
Tilgangen til døgnbehandling har blitt vesentlig styrket. Antall utskrivninger har økt fra 29 000 i 1998 til 49 000 i 2008. Økningen har vært kraftigere ved institusjonene utenfor sykehusene enn ved sykehusene, på tross av at det særlig er utenfor sykehusene plasstallet har blitt redusert.

Økt antall utskrivninger gjenspeiler redusert varighet av oppholdene, fra 110 dager i 1998 til 28 dager i 2008. Nedgangen har vært kraftigere utenfor enn ved sykehusene. Gjennomsnittlig varighet av oppholdene var i 2008 om lag den samme ved sykehusavdelingene som ved DPS-avdelingene.

Høy beleggsprosent gjennom det meste av perioden antyder press på døgnavdelingene ved sykehusene. Dette kan ha påvirket varigheten av oppholdene. Beleggsprosenten ved sykehusene har imidlertid gått ned de siste par årene, slik at presset synes å avta. Beleggsprosenten ved de øvrige avdelingene har gjennom hele perioden vært lavere enn ved sykehusene.

Det har vært en kraftig vekst i den polikliniske aktiviteten i opptrappingsperioden. Antall konsultasjoner har økt med 131 prosent. Økningen har i sin helhet kommet ved DPS-ene. Økningen har langt oversteget måltallene for Opptrappingsplanen.

Personellfaktoren har økt betydelig i løpet av opptrappingsperioden. Økningen har vært kraftigere ved avdelinger utenfor sykehusene enn ved sykehusavdelingene. Økningen utenfor sykehus skyldes imidlertid først og fremst redusert pasientbelegg ved disse avdelingene. Det har vært en betydelig vekst i antall utskrivninger per årsverk i opptrappingsperioden, og økningen har vært kraftigere ved avdelingene utenfor sykehus enn ved sykehusavdelingene.

Det har altså vært en kraftig økning og desentralisering av den polikliniske virksomheten, og tilgjengeligheten til polikliniske behandling har blitt vesentlig styrket. Sykehjemmene har blitt bygget ned raskere enn forutsatt, og er på det nærmeste avviklet. Utbyggingen av døgnavdelingene ved DPS har dermed langt på vei blitt finansiert gjennom avviklingen av sykehjemmene. Ressursøkningen ved avdelinger utenfor sykehusene har altså vært lavere enn forutsatt i Opptrappingsplanen. På tross av begrenset økning i personellinnsatsen, finner vi de største endringene i behandlingsaktiviteten ved døgnavdelingene utenfor sykehusene. Tallet på utskrivninger har gått vesentlig opp, og varigheten av oppholdene har blitt betydelig redusert. Ut fra dette målet har vi dermed likevel fått en desentralisering av behandlingsaktiviteten ved døgnavdelingene, selv om ressursøkningen ved avdelingene utenfor sykehusene har vært begrenset.

Publisert 14. oktober 2009

                © SAMDATA 2007    |