Produktivitet i psykisk helsevern: Poliklinikker for barn og unge 2007-2008 (kapittel 8)

Et sentralt mål i Opptrappingsplanen har vært å øke tilgjengeligheten til behandling for barn og unge. Økt produktivitet i poliklinikkene skulle bidra til dette og opptrappingsplanen la til grunn 50 prosent økning i produktiviteten, målt som tiltak per behandler per dag. Vi har benyttet to tilnærminger for å beskrive poliklinikkenes utvikling med fokus på 2007 og 2008. Vi viser først hvordan de tre partielle indikatorene tiltak per fagårsverk, tiltak per pasient og pasienter per fagårsverk har utviklet seg, og dernest presenterer vi estimater på produktivitetsendring basert på bruk av Data Envelopment Analysis (DEA). Estimatene er gjort med basis i en modell hvor antall pasienter fordelt på åtte ulike grupper etter alder, kjønn og henvisningsgrunn danner output.

Fra 2007 til 2008 økte tiltak per fagårsverk med hele 8,2 prosent på nasjonalt nivå. Antall pasienter per fagårsverk økte med 2,2 prosent, slik at økt behandlingsaktivitet i stor grad var knyttet til økt behandlingsintensitet, i det antall tiltak per pasient økte med 5,9 prosent. Alle helseregioner hadde i 2008 en økning i antall tiltak per fagårsverk. Samlet sett gir de partielle indikatorene et klart inntrykk av økt produktivitet i 2008, og hvor økt produktivitet har bidratt til at flere pasienter fikk behandling.

DEA-estimatene indikerer på samme måte som de partielle indikatorene en vesentlig produktivitetsøkning fra 2007 til 2008. Gjennomsnittstall for poliklinikkene i hvert enkelt regionalt helseforetak viser at det først og fremst er i Helse Midt-Norge og Helse Nord vi finner en signifikant forbedring.

For landet sett under ett var gjennomsnittlig produktivitetsnivå 71 prosent av det nivået de poliklinikkene som danner fronten (beste praksis) hadde. Poliklinikkenes gjennomsnittlige produktivitetsnivå i 2008 var høyest i Helse Sør-Øst og Helse Nord. Det er fremdeles store forskjeller i produktivitet mellom poliklinikkene, både nasjonalt og innen de respektive regionale helseforetakene.

Publisert 14. oktober 2009

                © SAMDATA 2007    |