Organisering av tjenestene til voksne i 1998 (kapittel 6)

I alle regioner har det vært en nedgang i personellandelen knyttet opp mot sykehusene. Alle regioner har også hatt en kraftig økning i andelen av personellressursene ved DPS-ene. En vesentlig andel av veksten utenfor sykehusene er knyttet til utbyggingen av poliklinikker ved DPS-ene. For døgnavdelinger utenfor sykehus er situasjonen annerledes. Det er en nesten påfallende grad av samsvar mellom sum andel personell ved DPS-avdelinger og øvrige avdelinger utenfor sykehus i 1998 og 2008. Det kan langt på vei se ut som at omfanget av DPS-avdelinger har vært betinget av hvilket omfang sykehjemssektoren hadde.

De regionale helseforetakene har hatt en svært ulik profil på hvor personelløkningen har gått. I Helse Sør-Øst RHF har 37 prosent av økningen gått til sykehusavdelingene, vesentlig mer enn i Helse Nord RHF (14 prosent) og Helse Midt-Norge RHF (8 prosent). Helse Vest RHF har her hatt en nedgang. Helse Vest RHF (39 prosent) og Helse Nord (38 prosent) har en noe sterkere nettoøkning ved avdelinger utenfor sykehus enn Helse Sør-Øst RHF (16 prosent), mens Helse Midt-Norge RHF har en svak nedgang. I Helse Midt-Norge RHF har det meste av økningen gått til poliklinikkene, mot 2/3 i Helse Vest RHF og cirka halvparten i Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord RHF.

41 prosent av årsverkene i det psykiske helsevernet for voksne var i 2008 knyttet til DPS-ene. Andelen er lavere i Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF (37-39 prosent) enn i Helse Vest RHF og Helse Nord RHF (47-49 prosent).

I alle helseregioner har det vært en økning i andel døgnplasser ved DPS. Økningen har imidlertid i alle regioner vært lavere enn nedgangen i andel sykehjemsplasser. Andel sykehusplasser har dermed økt i alle regioner.

Det har i alle regioner vært en betydelig økning i den polikliniske aktiviteten, og økningen har i alle regioner kommet ved DPS-ene.

Det er fortsatt betydelige forskjeller i hvilken grad en har fått bygd ut et desentralisert døgntilbud, både mellom RHF-ene og mellom foretaksområder internt i disse.

Publisert 14. oktober 2009

                © SAMDATA 2007    |