Kostnader og finansieringskilder

Takster for polikliniske refusjoner og tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra har blitt endret fra 2004 til 2005. Omlegging av finansieringsmodeller gjør at sammenligning av finansieringskomponenter fra 2004 til 2005 er vanskelig, men sammenligning mellom regioner samme år kan gjøres.

Totale driftskostnader til, og finansiering av psykisk helsevern, fordelt på barn og unge, voksne og samlet. Finansiering fordelt på ulike finansieringskilder. 2004 og 2005. Millioner kroner målt i faste 2005 kroner, og prosentvis endring.

 

Psykisk helsevern for
barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Sum psykisk helsevern

2004

2005

Pst. endr

2004

2005

Pst. endr

2004

2005

Pst. endr

Totale driftskostnader

1 877

2 015

7,3

9 859

10 317

4,7

11 736

12 332

5,1

Finansiert av:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Polikliniske refusjoner

242

235

-3,0

381

374

-1,9

623

609

-2,3

B. Øremerkede statstilskudd

463

336

-27,5

823

764

-7,2

1 285

1 099

-14,5

C. Tilskudd til forskning, utdanning mv

8

0

‑100,0

29

0

-98,9

37

0

-99,1

D. Andre inntekter

74

75

1,5

518

403

-22,1

592

479

-19,1

E. Finansiert av RHF1)

1 091

1 369

25,5

8 108

8 776

8,2

9 198

10 145

10,3

 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse
Definisjoner og omtale av datagrunnlag: Vedlegg 5
1) Driftskostnader finansiert av RHF er residualbestemt, og framkommer som totale driftskostnader minus finansieringskategoriene A, B, C og D. 

 

Publisert 25. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |