Kostnader og finansiering - barn og unge

Takster for polikliniske refusjoner og tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra har endret seg de siste årene. Omlegging av finansieringsmodeller gjør at sammenligning av finansieringskomponenter fra 2004 til 2005 er vanskelig, men sammenligning mellom regioner samme år kan gjøres.

Kostnader til, og finansiering av psykisk helsevern for barn og unge. Finansiering fordelt på ulike finansieringskilder. Regionale helseforetak. 2005. Millioner kroner.

 

Helse Øst RHF

Helse Sør RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Sum

Totale driftskostnader

752

348

406

251

260

2 016

Finansiert av:

 

 

 

 

 

 

A. Polikliniske refusjoner

76

49

45

33

31

235

B. Øremerkede statstilskudd

111

59

78

58

31

336

C. Tilskudd til forskning, utdanning mv

0

0

0

0

0

0

D. Andre inntekter

34

9

14

7

11

75

E. Finansiert av RHF1)

531

231

269

153

187

1 370

 

Datakilde: SINTEF Helse og SSB
1) Driftskostnader finansiert av RHF er residualbestemt som totale driftskostnader minus finansieringskategoriene A, B, C og D.

 

Publisert 25. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |