Døgnplasser i psykisk helsevern

Tallet på døgnplasser for barn og unge holdt seg stabilt fra 2004 til 2005. Plasstallet ble redusert litt i Helse Sør RHF, mens de øvrige RHF-er enten hadde uendret eller en svak økning i antall døgnplasser for barn- og unge. Totalt var det 331 døgnplasser for barn og unge i 2005.
I tjenestene for voksne fortsatte nedgangen fra tidligere år. Fra 2004 til 2005 ble tallet på døgnplasser redusert med to prosent, altså samme endringstakt som året før. Nedgangen var størst i Helse Sør RHF med 5 prosent reduksjon. I de øvrige regioner lå nedgangen på 2-3 prosent i forhold til 2004. Helse Øst hadde ingen endring i antall døgnplasser for voksne i forhold til 2004.  Det er nå 5 039 døgnplasser for voksne.

Døgnplasser i psykisk helsevern. Samlet og fordelt etter målgruppe. Antall og prosentvis endring fra foregående år. Regionale helseforetak. 2005.

RHF

Døgnplasser barn og unge

Døgnplasser voksne

Døgnplasser totalt

2005

Prosent endring fra 2004

2005

Prosent endring fra 2004

2005

Prosent endring fra 2004

Helse Øst RHF1)

155

0

1 969

0

2 124

0

Helse Sør RHF2)

45

-2

804

-5

849

-5

Helse Vest RHF3)

62

7

1 079

-3

1 141

-2

Helse Midt-Norge RHF

39

5

648

-3

687

-2

Helse Nord RHF

30

0

416

-2

446

-2

Modum Bad4)

 

 

123

5

454

2

Totalt1)

331

2

5 039

-2

5 370

-2


Datakilde: SSB og SINTEF Helse
1) Utviklingstallene er korrigert for en rusavdeling ved Akershus Universitetssykehus som fra 2005 rapporteres via russektoren.
2) Endringsprosenten er beregnet ut fra nye tall for heldøgnsplasser ved en institusjon i Helse Sør for 2004.
3) Utviklingstallene er korrigert for en rusavdeling ved ARP Eikely som fra 2005 rapporteres via russektoren.
4) Modum Bads nervesanatorium er en privat institusjon uten tilknytning til regionale helseforetak.

 

 

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |