Døgnplassdekning i psykisk helsevern

For barn og unge er det fortsatt store forskjeller i døgnplassdekning mellom regionene. Mens Helse Øst har 4,1 plasser per 10 000 innbyggere under 18 år, har Helse Sør en dekningsgrad på 2,1. For tjenester til voksne er forskjellene noe mindre mellom regionene. Høyest dekning finner man i Helse Øst og Helse Vest med hhv 15,2 og 15,1 plasser per 10 000 innbyggere 18 år og eldre. Lavest dekning har Helse Sør og Helse Nord med hhv 11,7 og 11,8 plasser per 10 000 innbyggere.

Døgnplasser i det psykiske helsevernet. Plasser per 10 000 innbyggere, samlet og etter målgruppe. Regionale helseforetak. 2005.

RHF

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Psykisk helsevern samlet

2005

Pst av lands-gjennom-snittet

2005

Pst av lands-gjennom-snittet

2005

Pst av lands-gjennom-snittet

Helse Øst RHF

4,1

136

15,2

107

12,7

110

Helse Sør RHF

2,1

71

11,7

82

9,4

82

Helse Vest RHF

2,6

85

15,1

106

11,9

103

Helse Midt-Norge RHF

2,5

83

13,1

92

10,6

91

Helse Nord RHF

2,7

90

11,8

83

9,6

83

Totalt

3,0

100

14,2

100

11,6

100


Datakilde: SSB

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |