Bruk av tjenester for voksne - antall opphold, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner

I 2005 ble det gjennomført nær 870 000 polikliniske konsultasjoner i det psykiske helsevernet for voksne, en økning på over 14 prosent fra året før. Utviklingen fortsetter også i retning av flere, men kortere institusjonsopphold.

Antall opphold økte med tre prosent til 47 600, på tross av en fortsatt nedgang på 2,5 prosent i antall oppholdsdøgn. Størst økning i antall opphold var det i helseregionene Midt-Norge (ni prosent) og Øst (fem prosent). Bare Helse Nord hadde nedgang i antall opphold (to prosent ned).
Helseregionene Sør, Vest og Nord hadde alle over fem prosents nedgang i antall oppholdsdøgn i forhold til året før.  Helse Midt-Norge var eneste region med økning i antall opphold (fem prosent).

Døgnopphold, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner i det psykiske helsevernet for voksne. Etter pasientenes bostedsregion1). Sykehus og andre døgninstitusjoner. 2005.

Bostedsregion

Døgnopphold

Utskrivninger

Oppholdsdøgn

Polikliniske konsultasjoner

2005

Pst endr fra 2004

2005

Pst endr fra 2004

2005

Pst endr fra 2004

2005

Pst endr fra 2004

Helseregion Øst

16 319

4,9

14 623

5,3

630 313

0,7

327 913

13,6

Helseregion Sør

9 353

2,2

8 785

4,0

251 720

-5,3

192 943

16,4

Helseregion Vest

9 888

4,8

8 892

8,0

355 349

-7,7

145 519

12,1

Helseregion Midt-Norge

6 646

9,0

6 161

10,0

198 023

4,5

122 612

27,1

Helseregion Nord

5 391

-1,6

5 054

-0,4

137 083

-6,1

78 403

0,0

Totalt

47 597

4,1

43 515

5,5

1 572 488

-2,5

867 390

14,3

 

Datakilde: SSB og NPR
1) Endringstallene for utskrivninger og polikliniske konsultasjoner er beregnet etter institusjonenes regiontilknytning.

 

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |