Antall pasienter i psykisk helsevern for barn og unge

I 2005 var 43 426 barn og unge under behandling i det psykiske helsevernet, en økning på 10 prosent fra 2004.

Samtlige fem helseregioner hadde vekst i antall behandlede pasienter i 2005. Det var størst økning i pasienter med bosted i Helseregion Sør (15 prosent), og lavest vekst i Helseregion Vest (7 prosent). Pasienter i poliklinisk behandling utgjør 96 prosent av totalt antall behandlede pasienter i psykisk helsevern for barn og unge. Helseregion Sør har hatt den største veksten i polikliniske pasienter siste år, mens Helseregion Vest har den laveste veksten.

Antall pasienter i psykisk helsevern for barn og unge. Etter pasientens bostedsregion og omsorgsnivå. 2005.

Bostedsregion

Poliklinisk be-handling

Pst endr. fra 2004

Dag-/
døgn-
behandling

Pst endr. fra 20041)

Antall pasienter samlet2)

Pst endr. fra 2004

Helseregion Øst

13 889

10,4

1 037

-

14 653

9,0

Helseregion Sør

8 881

14,5

659

-

9 059

12,8

Helseregion Vest

7 510

7,1

466

-

7 737

7,1

Helseregion Midt-Norge

5 365

12,7

533

-

5 710

14,5

Helseregion Nord

6 053

11,4

304

-

6 238

11,1

Totalt3)

41 722

11,1

3 004

18,5

43 426

10,4

 

Datakilde: NPR
1) Det knytter seg usikkerhet til kvaliteten på data for døgn- og dagvirksomheten for 2004 og 2005. Det presenteres derfor ikke prosent endring fra 2004 til 2005 på helseregionnivå.
2) Antall pasienter samlet sett er lavere enn sum polikliniske pasienter og pasienter med dag/ døgnbehandling fordi enkelte pasienter mottar både poliklinisk og dag/ døgnbehandling.
3) Totalt mangler 23 pasienter opplysninger om bosted og kan dermed ikke fordeles etter bostedsregion. Disse pasientene er inkludert i totaltall for 2005.

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |