Tiltak per fagårsverk og per pasient, samt pasienter per fagårsverk
Alle regionene hadde vekst i antall fagårsverk ved poliklinikkene i 2004. Antall tiltak per fagårsverk og antall pasienter per fagårsverk økte også i samtlige regioner.

Helse Sør skiller seg ut med høyt antall tiltak og høyt antall pasienter per fagårsverk, henholdsvis 430 og 38. Utviklingen ser ut til å gå i retning av utjevning mellom regionene ved at det er regionene som lå lavest i 2003, helseregion Vest og helseregion Midt-Norge, som hadde sterkest vekst i antall pasienter per fagårsverk i 2004.

Tiltak per fagårsverk og per pasient, pasienter per fagårsverk i poliklinikker for barn og unge. Regionale helseforetak. 2004 og endring fra 2003.

RHF

Sum tiltak per fagårsverk

Pst endring

Sum tiltak per pasient

Pst endring

Pasienter per fagårsverk

Pst endring

Helse Øst RHF

404

5,3

14,1

-3,6

28,7

9,2

Helse Sør RHF

430

4,5

11,4

2,2

37,6

2,2

Helse Vest RHF

392

7,2

14,2

-5,8

27,6

13,8

Helse Midt-Norge RHF

360

5,0

13,3

-8,4

27,2

14,7

Helse Nord RHF

386

3,9

12,6

-0,9

30,6

4,8

Totalt

398

5,3

13,2

-3,1

30,1

8,6

 

Datakilde: SSB og NPR 

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |