Kostnader og finansieringskilder

Takster for polikliniske refusjoner og tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra har blitt radikalt endret fra 2003 til 2004. Omlegging av finansieringsmodeller gjør at sammenligning av finansieringskomponenter fra 2003 til 2004 er vanskelig, men sammenligning mellom regioner samme år kan gjøres. 

Totale driftskostnader til og finansiering av psykisk helsevern, fordelt på barn og unge, voksne og samlet. 2003 og 2004. Millioner kroner målt i faste 2004 kr, og prosentvis endring. Finansiering fordelt på ulike finansieringskilder.

Psykisk helsevern

Psykisk helsevern

Sum psykisk helsevern

2003

2004

Pst endr.

2003

2004

Pst endr.

2003

2004

Pst endr.

Totale driftskostn.

1 710

1 829

6,9

9 536

9 627

1,0

11 246

11 456

1,9

Finansiert av:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Polikl. refusjoner

309

236

-23,6

464

373

-19,5

772

609

-21,1

B. Ørem. statstilsk.

*

451

*

*

802

*

1 179

1 253

6,2

C. Tilskudd forskning, utdanning mv.

11

7

-34,1

145

29

-80,3

157

36

-77,0

D. Andre inntekter

63

72

14,3

419

505

20,5

482

577

19,7

E. Finansiert av RHF1

*

1 062

*

*

7 919

*

8 656

8 981

3,8

Kilde: SSB og SINTEF Helse

1) Driftskostnader finansiert av RHF er residualbestemt, og framkommer som totale driftskostnader minus finansieringskategoriene angitt under A, B, C og D.

* Mangelfulle opplysninger om fordeling mellom tjenester for barn/unge og voksne i 2003.

 

 

Publisert 25. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |