Kostnader og finansiering - voksne

Takster for polikliniske refusjoner og tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra har blitt radikalt endret fra 2003 til 2004. Omlegging av finansieringsmodeller gjør at sammenligning av finansieringskomponenter fra 2003 til 2004 er vanskelig, men sammenligning mellom regioner samme år kan gjøres.

Kostnader til og finansiering av psykisk helsevern for voksne. Finansiering fordelt på ulike finansieringskilder. Millioner kr. 2004.

Millioner kroner

Helse

Helse

Helse

Helse Midt-Norge RHF

Helse

Sum

Totale driftskostnader

3 723

1 675

1 931

1 197

1 009

9 534

Finansiert av:

 

 

 

 

 

 

A. Polikliniske refusjoner

138

81

65

48

40

373

B. Øremerkede statstilskudd

300

149

143

107

103

802

C. Forskning, utdanning og nasjonale med. kompetansesentra

9

0

8

11

0

29

D. Andre inntekter

128

48

80

86

72

415

E. Driftskostnader finansiert av RHF1

3 148

1 397

1 635

944

793

7 915

 

Datakilde: SINTEF Helse og SSB
1) Driftskostnader finansiert av RHF er residualbestemt som totale driftskostnader minus finansieringskategoriene angitt under A, B, C og D.

* Mangelfulle opplysninger om fordeling mellom tjenester for barn/unge og voksne i 2003.

Publisert 25. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |