Kostnader og finansiering - barn og unge

Takster for polikliniske refusjoner og tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra har blitt radikalt endret fra 2003 til 2004. Omlegging av finansieringsmodeller gjør at sammenligning av finansieringskomponenter fra 2003 til 2004 er vanskelig, men sammenligning mellom regioner samme år kan gjøres.

Kostnader til og finansiering av psykisk helsevern for barn og unge. Finansiering fordelt på ulike finansieringskilder. Millioner kr. 2004.

Helse

Helse

Helse

Helse Midt-Norge RHF

Helse

Sum

Totale driftskostnader

694

315

351

225

234

1 820

Finansiert av:

 

 

 

 

 

 

A. Polikliniske refusjoner

73

47

47

34

34

236

B. Øremerkede statstilskudd

120

97

121

72

42

451

C. Forskning, utdanning og nasjonale med. kompetansesentra

3

0

2

2

0

7

D. Andre inntekter

34

9

11

7

11

72

E. Driftskostnader finansiert av RHF1

464

162

170

110

147

1 053

 

Datakilde: SINTEF Helse og SSB
1) Driftskostnader finansiert av RHF er residualbestemt som totale driftskostnader minus finansieringskategoriene angitt under A, B, C og D.

* Mangelfulle opplysninger om fordeling mellom tjenester for barn/unge og voksne i 2003.

Publisert 25. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |