Oppholdstid etter institusjonstype

Ved sykehusene varer halvparten av oppholdene inntil 10 dager mot 13 dager ved det distriktspsykiatriske tilbudet. Ved sykehusene har 25 prosent av oppholdene varighet over 1 måned mot 27 prosent innen det distriktspsykiatriske tilbudet. 

Informasjon om varighet av opphold er knyttet til et utvalg av institusjonene som totalt står for 74 prosent av aktiviteten i 2004

Fordeling av oppholdstid etter institusjonstype. Avsluttede institusjonsopphold i 2004. Prosent opphold for hver tidskategori og median oppholdstid.

Oppholdstid1

Sum (N)

Median oppholds-

0-8

9-30

31-90

≥91

Sykehus

46

29

18

7

100 (18 735)

10

Distriktpsykiatriske

40

33

18

9

100 (11 628)

13

Andre døgn-

8

49

23

20

100 (348)

27

Sum

44

30

18

8

100 (30 711)

12

 

Datakilde: NPR
1) Faktisk oppholdstid beregnes ut fra varighet mellom innleggelsesdato og utskrivningsdato ved institusjonen.

 

Publisert 17. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |