Polikliniske pasienter og tiltak
Andelen polikliniske pasienter og polikliniske tiltak er tilnærmet lik.

Barn og unge i alderen 13-17 år utgjør den største gruppen (43 prosent) av de som mottar behandling i psykisk helsevern for barn og unge.  Denne gruppen mottar også den største andelen av de polikliniske tiltakene (47 prosent). Den yngste aldergruppen, 0-5 år utgjør sju prosent av pasientene og mottar seks prosent av de polikliniske tiltakene.

Antall polikliniske pasienter og prosentandel pasienter i psykisk helsevern for barn og unge etter alder, samt andel polikliniske tiltak.  2004.

Aldersgrupper

Ant. polikl. pasienter 2004

Prosent
andel1

Antall polikliniske tiltak 2004

Prosentandel
polikl tiltak totalt

0-5 år

2 459

7

27 676

6

6-12 år

15 121

40

203 563

41

13-17 år

16 323

43

231 038

47

18 år og eldre

2 586

7

32 773

7

Totalt2 3

37 565

100

495 963

100


Datakilde: NPR
1) Pasienter som mangler opplysninger om alder inngår ikke i beregning av prosentandel.
2) I totalen er det medregnet pasienter og tiltak hvor det mangler opplysninger om alder.
3) Tall for Sykehuset Buskerud BUP, Haugesund sjukehus BUP og Sykehuset Telemark BUP er korrigert i totaltall. Tall for Sykehuset Levanger BUP inngår kun i totaltall.

 

Publisert 16. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |