Hoveddiagnose
De hyppigst forekommende diagnosene blant barn og unge er hyperkinetiske forstyrrelser (30 prosent), nevrotiske og belastningsrealterte lidelser (19 prosent) og stemningslidelser (ni prosent).

Det er klare kjønnsforskjeller når det gjelder diagnosefordeling. Nevrotiske og belastningsrealterte lidelser utgjør den største diagnosegruppen blant jenter (28 prosent), mens hyperkinetiske forstyrrelser er den hyppigst forekommende diagnosen blant gutter (41 prosent).

Antall pasienter i psykisk helsevern for barn og unge etter hoveddiagnosegruppe og kjønn. 2004.

Diagnosegrupper

Antall

Prosent-

Prosentandel for kjønn1

Jenter

Gutter

Organiske inkl. symptomatiske lidelser

19

0,1

0,1

0,1

Psyk lid. og atf.forstyrr. v/bruk av psykoakt.

62

0,3

0,5

0,3

Schizofreni og paranoide lidelser

134

0,7

0,9

0,6

Stemningslidelser

1 618

8,9

16,0

4,1

Nevrotiske og belastningsrelaterte lidelser

3 514

19,4

28,2

13,3

Atferdssyndromer forbundet med fysiske fakt.

486

2,7

5,8

0,5

Personlighet og atferdsforstyrrelser

68

0,4

0,6

0,2

Hyperkinetiske forstyrrelser

5 394

29,8

14,2

40,6

Atferdsforstyrrelser

661

3,7

2,4

4,5

Blandede atferd og følelsesmessige forstyrr.

855

4,7

4,3

5,0

Følelsesmessige forstyrr. oppstått i barndommen

1 127

6,2

8,0

5,0

Forstyrrelser i sosial fungering

568

3,1

3,7

2,8

Tics

394

2,2

0,9

3,1

Andre atferdsforstyrr. og følelsesm. forstyrrelser

583

3,2

2,6

3,6

Uspesifisert psykisk lidelse

67

0,4

0,4

0,4

Annet

1 336

7,4

4,1

9,7

Ingen

1 201

6,6

7,3

6,2

Totalt

18 087

100,0

100,0

100,0

Ikke angitt3

20 457

52

56

51

Totalt2

39 340

 

 

 

 

Datakilde: NPR
1) Opplysning om kjønn mangler for pasienter 805 pasienter.
2) Korrigerte tall for Sykehuset Buskerud BUP og tall for Sykehuset Levanger BUP inngår kun i totaltall.
3) Høy andel missing på diagnosevariabelen skyldes i følge systemleverandør Visma Unique utrekket av diagnosedata til XML-meldinger. Diagnoser registreres i BUPdata per henvisningsperiode. Når diagnosene til XML leses ut, tas det utgangspunkt i diagnosedato. Diagnosen blir lagt på den episoden som datoen faller innenfor. Hvis datoen faller utenfor de registrerte episodene, blir den ikke lest ut til XML. Mange setter diagnoser først en god tid etter at pasienten er ferdigbehandlet og alle episoder er lukket, og det vil for det meste bli benyttet dagens dato som diagnosedato. Systemleverandør opplyser at diagnose vil bli knyttet til episode i neste hovedoppgradering. Dette gjør at resultatene presentert i tabell.15.5 er beheftet med usikkerhet, og derfor bør brukes med forsiktighet.   
 

Publisert 16. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |