Barn og unges bruk av tjenester i ulike aldersgrupper
I 2004 har 39 340 barn og unge under 18 år mottatt et behandlingstilbud i psykisk helsevern for barn og unge. Dette tilsvarer en økning på 14 prosent siden 2003.

På nasjonalt nivå får 3,6 prosent av befolkningen under 18 år et behandlingstilbud. Det er fortsatt stor variasjon mellom aldersgrupper i bruk av tjenester.

I den eldste aldersgruppen, 13-17 år, mottar 5,8 prosent et behandlingstilbud, mens bruk av tjenester blant barn i alderen 6-12 år utgjør 3,7 prosent. I den yngste aldersgruppen mottar 0,7 prosent av barn i alderen 0-5 år et behandlingstilbud.

Veksten i pasienter er størst blant de eldste (13- 17 år) med nær 16 prosent fra 2003 til 2004, og lavest blant de yngste med ni prosent. 

Bruk av tjenester i psykisk helsevern for barn og unge etter alder1). Antall pasienter og pasienter i prosent av befolkningen under 18 år. 2003 og 2004.

Aldersgrupper

20032

20043

Pst endr. fra 2003

Prosent pasienter 2003

Prosent pasienter 2004

0-5 år

2 345

2 566

9,4

0,7

0,7

6-12 år

14 031

15 958

13,7

3,2

3,7

13-17 år

15 413

17 848

15,8

5,2

5,8

Totalt1

34 434

39 340

14,2

3,2

3,6

 

Datakilde: NPR
1) I totalen er medregnet pasienter som mangler opplysning om alder (N=106 i 2003 og N=111 i 2004) og pasienter som er 18 år og eldre (N=2523 i 2003 og N= 2857 i 2004).
2) BUP Stokmarknes og BUP poliklinikk Tromsø har ikke rapportert data for 2003. Det benyttes derfor gjennomsnittstall for 2002 og 2004 for disse institusjonene i 2003-tall.
3) For Sykehuset Levanger BUP benyttes estimerte tall for 2003 og 2004. Tall for institusjonen inngår kun i totaltall. 

Publisert 16. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |