Somatikk 2008
Sektorrapport Somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

Sektorrapporten for den somatiske spesialisthelsetjenesten vil inneholde et oversiktskapittel som viser viktige utviklingstrekk i den somatiske spesialisthelsetjenesten de siste år. Kapitlet vil både ha et nasjonalt og et regionalt perspektiv. I rapporten vil det også bli gjort analyser av mer avgrensede aktuelle problemstillinger. Dette vil være:

  • Geografiske forskjeller i bruk av sykehus koblet opp mot kjennetegn ved kommenehelsetjenesten 
  • Rehabiliteringsaktiviteten i spesialisthelsetjenesten inkludert private opptreningsinstitusjoner
  • Bruk av sykehustjenester for KOLS-pasienter
  • Effektivitetsutvikling i somatiske sykehus
  • Geografiske forskjeller i ressursinnsats til somatisk spesialisthelsetjeneste 


Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |